• Lorem ipsum

De Watergeus
Genieweg 36
1981 LN Velsen-Zuid
(Recreatiegebied Spaarnwoude)
8 maart 2019


Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van De Watergeus gevestigd te 2031 BC
te Haarlem, en zal hierna ook worden aangeduid als “De Watergeus” en “ondernemer”.
Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2019 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn
gesloten.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of
namens De Watergeus gedaan zijn, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is
afgeweken.


Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“Activiteit”: door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden
buitensport, programma, evenement of dienst of combinatie van buitensport en dienst.
“Annulering”: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de
activiteit.
“Arrangement”: door de ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of
activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten,
activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van
activiteiten, het verzorgen van (verblijf)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten)
begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.
“Begeleide activiteiten”: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden
begeleid.
“Contractant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van
derden een overeenkomst sluit met de ondernemer. Alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers
die gebruik maken van de diensten van De Watergeus.
“Deelnemer”: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een
arrangement en/of activiteit.
“Dienst”: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport.
Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) buitensport,
evenement, activiteit en horeca.
“Informatie”: schriftelijke/elektronische/mondelinge gegevens over de activiteit, arrangement, kamp en
evenement.
“Kampen”: een of meer activiteit(en) verspreid over meerdere dagen, met of zonder overnachting op
locatie.
“Offerte”: een aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer
programmavoorstel, bevattend: prijsindicaties, programma, beschrijvingen, informatie en tijdsindeling.
“Ondernemer”: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen
aanbiedt.
“Overeenkomst”: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een
arrangement, activiteit, evenement of kamp inclusief of exclusief cateringoptie.
“Overeengekomen prijs”: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit,
arrangement, kamp; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.
“Outdoor”: alle sportieve of recreatieve activiteiten waaraan onder begeleiding, dan wel met
voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen die buiten plaatsvinden.


Artikel 2 Algemeen
2.1 Op alle aanmelding, bevestiging of reservering op alle overeenkomsten met De Watergeus zijn, naast
de onderhavige Algemene Voorwaarden, en de Huisregels van toepassing. De reglementen en de
onderhavige voorwaarden vullen elkaar aan. De Watergeus is de gebruiker van deze voorwaarden. De
andere partij wordt in deze voorwaarden aangeduid met “de deelnemer” of “ de contractant”. De
voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruikt maakt. De voorwaarden liggen
bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Ook zijn deze te downloaden via de
website.
2.2.De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant
aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de
ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen
prijs dan wel een deel hiervan.
2.3 Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door De Watergeus georganiseerde activiteit
gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een
activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.


Tel: 023 8448422 | e-mail: [email protected] | www.dewatergeus.nu | KVK: 34340866

Artikel 3 Voorstel/Offerte                                                                                                             

3. Dit voorstel/deze offerte heeft een termijn van aanvaarding van 14 dagen. Indien u niet binnen deze
afgesproken periode dit voorstel/deze offerte schriftelijk richting ons accepteert, vervalt dit
voorstel/deze offerte (en eventuele opties). De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij
anders aangegeven.


Artikel 4 Betalingscondities

4.1 Bij een offerte bevestiging dient u een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag te betalen. Het voorschot dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De voorschotnota worden
u per mail toegezonden. Indien u de factuur per post wilt ontvangen vernemen wij dat graag. De
eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen 3 dagen
voorafgaand aan de datum waarop u uw reservering heeft gepland te zijn voldaan.
4.2 Na afloop van het arrangement ontvangt u van ons een eindfactuur van de totale omzet met aftrek van de aanbetaling, deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.


Artikel 5 Wijzigingen

5.1 Wijzigingen van het aantal personen kunnen alleen schriftelijk of per mail worden doorgegeven. Het
aantal door u opgegeven personen bij bevestiging is het minimale aantal personen dat gefactureerd
wordt. Indien er meer personen aan de activiteit zullen deelnemen worden deze kosten doorberekend.
5.2 Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de
ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de
activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant
worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.
5.3 Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de
overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
5.4 Een deelnemer die verhinderd is om aan de activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de
contractant en de ondernemer – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarde:
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
b. het verzoek tot in de plaats stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit
schriftelijk bij de ondernemer te worden ingediend en goedgekeurd te zijn.


Tel: 023 8448422 | e-mail: [email protected] | www.dewatergeus.nu | KVK: 34340866


Artikel 6 Annulering

Wanneer een reservering voor activiteit/arrangement is gemaakt voor een groep dan geldt voor
annulering van die reservering het navolgende:
6.1 Indien een activiteit/arrangement/kamp is overeengekomen:
a. bij annulering met een geldige reden, meer dan 30 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding
verschuldigd zijn.
b. bij annulering tussen 30 en 20 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de
reserveringswaarde verschuldigd zijn.
c. bij annulering tussen 20 en 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de
reserveringswaarde verschuldigd zijn.
d. bij annulering tussen 14 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van
de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
6.2 Een annulering is slechts geldig indien dit schriftelijk is gedaan.
6.3 Mochten de werkelijke kosten van de zijde van De Watergeus ten gevolge van de annulering
genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht
worden.


Artikel 7 Uitsluiting deelname

7.1 De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte
van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden:
a. indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende
informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet
behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt
voortgezet.
b. Indien tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont,
lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt
maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
c. indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of
mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op
onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe
omgeving van de activiteit bederft.
7.2 De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor
een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
7.3 Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.


Tel: 023 8448422 | e-mail: [email protected] | www.dewatergeus.nu | KVK: 34340866


Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht kan De Watergeus niet worden aangesproken tot nakoming van de
overeengekomen verplichtingen. De Watergeus is in dat geval gerechtigd hetzij het programma voor de
duur van de overmacht op te schorten, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of
wijzigen wegens onvoorziene omstandigheden. De Watergeus zal, wanneer mogelijk, een alternatief
programma aanbieden of het gehele programma verschuiven naar een passende alternatieve datum. In
geen geval is De Watergeus schadevergoeding verschuldigd.
8.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop De
Watergeus geen invloed kan uitoefenen en/of waarvan De Watergeus de gevolgen redelijkerwijs niet kan
verhinderen. Hiertoe behoren onder meer werkstakingen in het bedrijf van De Watergeus, storingen c.q.
defecten aan apparatuur/accommodatie/uitrusting, alsmede naar het oordeel van De Watergeus
extreme weersomstandigheden.


Artikel 9 Breuk c.q. vermissingen

9.1Breuk c.q. vermissingen omtrent goederen en materialen van De Watergeus worden u tegen
vervangingswaarde in rekening gebracht.
9.2 Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover
niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
9.3 Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen De Watergeus en de
eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van
deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de
betreffende deelnemer of opdrachtgever.


Artikel 10 Dieet/ Allergie

10.1 Indien u of een deelnemer dieetwensen en/of (voedsel)allergieën omtrent het te serveren voedsel
en drinken voor het evenement/reservering heeft, dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week
voor aanvang van het evenement/reservering te worden doorgegeven. Indien deze melding later wordt
gedaan, tracht De Watergeus hier bij het evenement/de reservering rekening te houden maar kan dit niet
garanderen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.
10. 2 Indien u of een deelnemer een allergieën, medische aandoening heeft waarbij rekening gehouden
dient te worden tijdens een activiteit dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor aanvang
van het evenement/reservering te worden doorgegeven. Indien deze melding later wordt gedaan, kan De
Watergeus bij het evenement/de reservering niet garanderen dat hier rekening mee gehouden wordt.
Mocht het nodig zijn dat er voor deze persoon(en) extra begeleiding nodig is worden de eventuele hieruit
voortvloeiende kosten voor rekening van de desbetreffende deelnemer of de contractant.


Tel: 023 8448422 | e-mail: [email protected] | www.dewatergeus.nu | KVK: 34340866


Artikel 11 Risico en aansprakelijkheid

11.1 De deelnemer is zich bewust van het feit dat het gebruik van alle activiteiten, evenementen,
materiaal en of kampen van De Watergeus risico’s voor schade en letsel, in de ruimste zin van het woord,
met zich meebrengen. De deelnemer neemt deze risico’s geheel voor zijn rekening. Deelname aan de
activiteiten geschiedt derhalve voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever/deelnemer. De
Watergeus is derhalve niet aansprakelijk voor enige vorm van schade –waaronder indirecte schade,
gevolgschade en bedrijfsschade- die de opdrachtgever/deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen tijdens
de activiteit.
11.2 De in deze bepaling opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van De
Watergeus gelden ook ten behoeve van haar werknemers en andere vertegenwoordigers van De
Watergeus, betrokken dienstverleners en het personeel van de betrokken dienstverlener.
11.3 De aansprakelijkheid van De Watergeus is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval
onder de aansprakelijkheidsverzekering van De Watergeus wordt uitbetaald. 11.4 De deelnemer houdt
zich strikt aan de regels en voorschriften zoals deze zijn opgesteld door De Watergeus. Dit geldt ook
voor Algemene Voorwaarden, de Huisregels, de instructies van de aanwezige instructeurs, medewerkers
van De Watergeus, de ondernemer alsmede de teksten en beelden op de betreffende borden.
11.5 Voor het gebruik van enkele materialen en activiteiten gelden minimumleeftijden en zwem
vaardigheidseisen, zoals geregeld in de Huisregels en zoals vermeld op de borden en website. Voor
sommige activiteiten geldt dat kinderen tot en met de leeftijd 12 jaar uitsluitend deel mogen nemen
onder begeleiding van een volwassene. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of
begeleiders van minderjarigen dat aan De Watergeus de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van
leeftijd en zwemvaardigheid, en eventueel andere veiligheidseisen. De Watergeus aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
11.6 Het is de deelnemer niet toegestaan van de activiteiten van De Watergeus gebruik te maken indien
de deelnemer onder invloed is van medicijnen, drugs en/of alcohol en/of gezondheidsklachten heeft die
redelijkerwijze een gevaar kunnen opleveren voor de deelnemer en overige deelnemers. Bij twijfel dient
hiervan vooraf melding te worden gemaakt. De Watergeus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
gevolgen indien de betreffende deelnemer toch gebruik maakt van de activiteiten van De Watergeus.
11.7 De Watergeus heeft altijd het recht om personen de toegang tot het terrein te weigeren of te
ontzeggen. Bezoekers die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze huisregels bepaalde, kan
door de medewerker, politie en/of ander bevoegd gezag, zonder voorafgaande waarschuwing de
toegang tot de Watergeus worden geweigerd ofwel uit De Watergeus worden verwijderd dan wel worden
overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat de boeking
van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie
ontstaat.
11.8 De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.


Artikel 12 Klachten/geschillen

12.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij
deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
12.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de vorderingen tot restitutie
alleen in behandeling worden genomen indien de contractant uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de
activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maakt aan De Watergeus.


Tel: 023 8448422 | e-mail: [email protected] | www.dewatergeus.nu | KVK: 34340866


Artikel 13 Intellectuele eigendomsrecht

13. Op het complex van De Watergeus zijn camera’s en andere apparatuur aanwezig om veiligheids- en
commerciële redenen. Alle mediarechten van gemaakte opnames, in de ruimste zin van het woord,
blijven bij De Watergeus en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand. Ten aanzien van alle door
De Watergeus te leveren diensten en producten, behoudt De Watergeus zich alle rechten en
bevoegdheden die De Watergeus toekomen op grond van de Auteurswet. Beelden zijn eigendom van De
Watergeus en worden niet vrijgegeven, behoudens ingeval van een daartoe strekkende wettelijke
verplichting of daartoe gegeven rechterlijk bevel.


Artikel 14 Toepasselijk recht                   

14.1 Op de rechtsverhouding tussen De Watergeus en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
Indien tussen de deelnemer en De Watergeus een geschil mocht ontstaan is de Rechtbank NoordNederland bevoegd van geschillen kennis te nemen. In die gevallen, waarin een of meer van de in deze
voorwaarden opgenomen bepalingen als nietig of vernietigbaar zouden moeten worden aangemerkt, dan
laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal in plaats van de nietige of vernietigde
bepaling een op die bepaling zo veel mogelijk aansluitende regeling gelden.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 De Watergeus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet-, typ- of
programmeerfouten op de website van De Watergeus of andere publicaties. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van
De Watergeus. Bovendien zijn alle rechten tot uitvoering van ideeën, scenario’s en sfeerverhalen
exclusief voorbehouden aan De Watergeus en mag niets plaatsvinden zonder haar voorafgaande
schriftelijke toestemming.